Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56925
Title: Khuôn khổ chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh cacbon thấp ở các nước đang phát triển Châu Á
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Tăng trưởng xanh
Cacbon thấp
Carbon thấp
Công nghiệp xanh
Abstract: Tổng quan về chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh cacbon thấp ở các nước đang phát triển ở Châu Á. Kết luận và rút ra bài học kinh nghiệm để áp dụng cho Việt Nam.
Issue Date: 2013-12
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 72 trang, pdf.
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 12-2013
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.