Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56987
Title: Hoàn thiện Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam
Authors: Nguyễn Mai Bộ
Keywords: Luật Biên phòng
Dự thảo Luật Biên phòng
Việt Nam
Biên phòng
Abstract: Bài viết bàn về Tờ trình Dự án Luật Biên phòng Việt Nam, Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam và đưa ra kiến nghị hoàn thiện Tờ trình và Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 5 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP5.20.Hthien du thao Luat Bien phong VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 208,39 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.