Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/56987
Title: Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Authors: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Keywords: Lao động
Bộ luật Lao động
Sửa đổi
Kỳ họp thứ 3
Quốc hội
Khóa XIII
Description: Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), gồm một số nội dung: về tiền lương và mức lương tối thiểu; loại hợp đồng lao động; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể...
Issue Date: 2012-05-03
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 15 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ ba (Từ ngày 21/5/2012 đến ngày 21/6/2012).
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • b7ed8286-1d80-4178-95fe-360651283e6e.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 284,94 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.