Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/57046
Title: Báo cáo Kết quả công tác của Ủy ban Kinh tế từ sau Kỳ họp thứ ba đến Kỳ họp thứ tư và dự kiến Chương trình hoạt động đến Kỳ họp thứ năm, Quốc hội Khóa XIII
Authors: Ủy ban Kinh tế
Keywords: Báo cáo công tác
Ủy ban Kinh tế
Quốc hội
Kỳ họp thứ 4
Khóa XIII
Description: Báo cáo kết quả công tác từ sau kỳ họp thứ ba đến kỳ họp thứ tư và dự kiến chương trình hoạt động đến kỳ họp thứ năm của Ủy ban Kinh tế.
Issue Date: 2012-11-15
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 9 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ tư (Từ ngày 22/10/2012 đến ngày 23/11/2012).
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 39bede4b-c562-4971-af12-ca3eec38419d.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 272,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.