Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57046
Title: Khoa học và công nghệ thế giới - xu thế và chính sách những năm đầu thế kỷ XXI
Authors: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia
Keywords: Khoa học
Công nghệ
Thế giới
Xu thế
Chính sách
Thế kỷ XXI
Bắc Mỹ
Abstract: Tài liệu đề cập đến những điểm nổi bật của khoa học và công nghệ thế giới đầu thế kỷ XXI; khoa học và công nghệ của các nước Bắc Mỹ.
Issue Date: 2004
Type: Sách
Extent: 372 trang, pdf
Method: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và công nghệ - vista.gov.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • khcntg2003-vista.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.