Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57078
Title: Khoa học và công nghệ Việt Nam 2013
Authors: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia
Keywords: Khoa học
Công nghệ
Việt Nam
2013
Abstract: Tài liệu đề cập đến định hướng phát triển khoa học và công nghệ; hệ thống văn bản pháp luật, hệ thống tổ chức và công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; tiềm lực khoa học và công nghệ; nhiệm vụ khoa học và công nghệ; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; giải thưởng khoa học và công nghệ.
Issue Date: 2014
Type: Sách
Extent: 348 trang, pdf
Method: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và công nghệ - Vista.gov.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • khcnvn2013_final.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.