Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57138
Title: Chuyển đổi các Khu công nghiệp hiện hữu sang Khu công nghiệp sinh thái: Kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị chính sách cho Việt Nam
Authors: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Keywords: Khu công nghiệp
Khu công nghiệp sinh thái
Kinh nghiệm Quốc tế
Việt Nam
Abstract: Tài liệu đề cập đến thực trạng phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển bền vững các Khu công nghiệp; những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển bền vững các khu công nghiệp; kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng và vận hành các khu công nghiệp sinh thái; một số kiến nghị nhằm chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang khu công nghiệp sinh thái.
Issue Date: 2018
Type: Sách
Extent: 34 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ciem.Chuyen đoi cac khu CN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 814,16 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.