Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57147
Title: Các giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho lao động phi chính thức ở Việt Nam
Authors: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Keywords: Lao động phi chính thức
Phòng ngừa
Tai nạn lao động
Bệnh nghề nghiệp
Việt Nam
Abstract: Tài liệu đề cập đến khái niệm và đặc điểm về kinh tế phi chính thức ở Việt Nam, lao động phi chính thức ở Việt Nam; vài nét về kinh tế phi chính thức ở Việt Nam; những bất cập chính sách đối với lao động phi chính thức; khu vực lao động phi chính thức và nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hiện hành ở Việt Nam; thực trạng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong khu vực phi chính thức; các yếu tố ảnh hưởng đến phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong khu vực phi chính thức; các giải pháp nhằm nâng cao ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong khu vực phi chính thức ở Việt Nam.
Issue Date: 2019
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 30 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.