Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57224
Title: An ninh năng lượng và ngoại giao năng lượng: cách tiếp cận, kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Authors: Vũ Lê Thái Hoàng, Hàn Lam Giang
Keywords: An ninh năng lượng
Ngoại giao năng lượng
Năng lượng
Việt Nam
Abstract: Năng lượng là nhân tố trọng yếu đối với an ninh - kinh tế của mỗi quốc gia. Đảm bảo an ninh năng lượng vì thế trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu và ngoại giao năng lượng cũng được chú trọng hơn bao giờ hết. Đây được xem là lựa chọn chính sách đối ngoại phù hợp và cần thiết, đóng góp tích cực cho lợi ích quốc gia - dân tộc trên cả ba khía cạnh an ninh, phát triển và nâng cao vị thế. Với thế và lực của từng quốc gia kết hợp với những vận động của bối cảnh quốc tế, mức độ, hình thức triển khai các chiến lược năng lượng và ngoại giao năng lượng có thể linh hoạt, sáng tạo, từ đơn giản đến phức tạp, từ song phương đến đa phương, chủ yếu xoay quanh hai dạng: ngoại giao vì năng lượng và ngoại giao bằng năng lượng. Việt Nam đã xác định bảo đảm vững chắc, lâu dài an ninh năng lượng quốc gia mang tầm quan trọng, chiến lược hàng đầu đối với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc gia và nhấn mạnh vai trò của ngoại giao và đối ngoại năng lượng trong việc hiên thực hóa muc tiêu đó.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 26 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế số 1 (120)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.