Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57227
Title: Vấn đề hòa bình và an ninh ở khu vực Tây Phi và Sahel tại Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và sự tham gia của Việt Nam trong vị trí E10 hiện nay
Authors: Nguyễn Việt Lâm
Keywords: Hòa bình
An ninh
Tây Phi
Sahel
Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc
Việt Nam
E10
Abstract: Trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ), có đến 60% khối lượng công việc liên quan đến vấn đề hòa bình và an ninh ở khu vực châu Phi, trong đó nổi cộm lên hiện nay là các thách thức an ninh phi truyền thống như khủng hố, bạo lực vũ trang, tội phạm xuyên quốc gia tại Tây Phi và khu vực Sahel. Đây là khu vực không có nhiều mâu thuẫn và lợi ích đan xen giữa các nước ủy viên thường trực HĐBA LHQ (P5) và các vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh khu vực nàv hiện nay đang thu hút sự quan tâm của các nước thành viền HĐBA LHQ. Tháng 1/2020, Việt Nam chính thức đảm nhiệm vị trí ủy viên không thường trực HĐBA LHQ (E10) nhiệm kỳ 2020-2021 và hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch luân phiên HĐBA LHQ. Trong nhiệm kì lần thứ hai này, bên cạnh việc hoàn thành vai trò và trách nhiệm của vị trí E10, Việt Nam có thể nghiên cứu và lựa chọn các vấn đề phù hợp với khả năng của mình để tham gia và đóng góp hơn nữa vào công việc chung của HĐBA LHQ. Do vậy, vấn đề hòa bình và an ninh Tây Phi và Sahel là nội dung Việt Nam tham gia, thúc đẩy lồng ghép thực hiện 7 ưu tiên của Việt Nam khi đảm nhiệm vị trí E10 lần thứ hai, đóng góp vào quá trình triển khai thực hiện Đường lối đối ngoại Đại hội XII và Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về nâng tầm đối ngoại đa phương của Việt Nam đến năm 2030.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 16 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế số 1 (120)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.