Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57228
Title: Hợp tác xuyên biên giới giữa Việt Nam và Cam-pu-chia trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia
Authors: Bùi Nam Khánh
Keywords: Hợp tác
Biên giới
Việt Nam
Campuchia
Phòng, chống
Tội phạm xuyên quốc gia
Abstract: Trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, các loại tội phạm xuyên quốc gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là các loại tội phạm mang lại lợi nhuận cao như buôn bán ma túy, vũ khí, buôn người, rửa tiền, tội phạm kinh tế quốc tế và tội phạm công nghệ cao. Các loại tội phạm này đang hình thành các mạng lưới, tổ chức và là thách thức an ninh phi truyền thống, đe dọa sự ổn định, phát triển của các quốc gia, khư vực và toàn cầu. Xác định được nguy cơ, thách thức từ loại tội phạm này, Việt Nam và Cam-pu-chia tăng cường hợp tác để cùng nhau giải quyết và đạt được những kết quả nhất định. Bài viết nghiên cứu việc hợp tác xuyên biên giới giữa Việt Nam và Cam-pu-chia trong phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia từ năm 2009 đến nay.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 22 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế số 1 (120)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.