Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57241
Title: Chính sách phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Authors: Nguyễn Phú Tân Hương, Nguyễn Huyền Trang
Keywords: Sức mạnh mềm
Nguồn lực
Người Việt Nam ở nước ngoài
Người Việt Nam
Abstract: Từ sau Chiến tranh lạnh đến nay, bên cạnh mục tiêu đảm bảo "an ninh" và "ảnh hưởng" (nâng cao vị thế của đất nước), Việt Nam ưu tiên cho mục tiêu "phát triển", nên ngày càng chú trọng đến các chính sách và giải pháp nhằm đẩv mạnh việc thu hút và phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN). Đây là một trong những nguồn sức mạnh quan trọng của dân tộc, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tể sâu rộng. Nhờ những định hướng và chính sách đúng đắn đối với cộng đồng NVNONN thời gian qua, một mặt, Việt Nam đã thu được những thành tựu đáng kể, phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước, mặt khác, tuyên truyền cho NVNONN hiêu rõ về những chính sách trong nước, góp phần hạn chế những lực lượng chống phá từ bên ngoài.
Issue Date: 2019-12
Type: Bài trích
Extent: 24 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế số 4 (119)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCQT4.19.Csach phat huy nguon luc ng VN ơ nuoc ngoai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 24,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.