Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57256
Title: Đảng bộ Học viện Tư pháp-dấu ấn nhiệm kỳ 2015-2020
Authors: Học viện Tư pháp
Keywords: Đảng bộ
Nhiệm kỳ 2015-2020
Abstract: Ngày 12 tháng 06 năm 2015, Đảng bộ Học viện Tư pháp đã tô chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2015-202Ọ. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với định hướng chính trị "Đoàn kết, đổi mới, phát huy mọi nguồn lực để phát triển Học viện Tư pháp. Thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Học viện Tư pháp đã phát huy truyền thống, trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, lãnh đạo Học viện Tư pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, thực hiện tốt công tác xâv dựng Đảng, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong nhiệm kỳ tiếp theo-nhiệm kỳ 2020-2025.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 05.2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat5.20.Đang bo Hoc vien tphap_nhiem ky 2015-2020.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,29 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.