Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57314
Title: Quyền tự do cư trú: Nội dung và giới hạn
Authors: Nguyễn Quốc Sửu
Keywords: Cư trú
Quyền tự do cư trú
Quốc hội
Khóa XIV
Kỳ 10
Abstract: Bài viết trình bày hệ thống hóa những nội dung và giới hạn của quyền tự do cư trú.
Issue Date: 2017-01-28
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf
Method: Trang thông tin điện tử của Ban Nội chính Trung ương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin điện tử của Ban Nội chính Trung ương
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.