Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57322
Title: Trạng thái bình thường mới ở Việt Nam sẽ ra sao - Tác động kinh tế mới của Covid
Authors: Ngân hàng thế giới
Keywords: Trạng thái bình thương mới
Việt Nam
Tác động kinh tế mới
Covid
Abstract: Báo cáo đánh giá về các xu hướng kinh tế gần đây của Việt Nam dựa trên một số ấn phẩm phân tích được công bố của Ngân hàng Thế giới, bao gồm Viễn cảnh kinh tế toàn cầu (GEP), trong đó trình bày quan điểm mới nhất về tình hình kinh tế thế giới nhằm nhìn lại diễn biến của khủng hoảng COVID-19 và tác động của nó đến nền kinh tế trong thời gian qua.
Issue Date: 2020-07
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 52 trang, pdf
Method: Ngân hàng thế giới
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin điện tử của Ngân hàng thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.