Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57327
Title: Một số định hướng chiến lược về bảo vệ môi trường ở nước ta trong thời gian tới
Authors: Nguyễn Trung Thắng, Hoàng Hồng Hạnh
Vũ Thị Thanh Nga, Nguyễn Ngọc Tú
Keywords: Môi trường
Bảo vệ môi trường
Chiến lược
Định hướng
Abstract: Bài viết trình bày về thực trạng công tác bảo vệ môi trường thời gian qua và đề xuất một số định hướng cho giai đoạn 2021-2030.
Issue Date: 2020-01
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 6 trang, pdf
Method: Trang thông tin Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Môi trường số 1/2020
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.