Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57335
Title: An ninh phi truyền thống trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0) - Những vấn đề đặt ra
Authors: Nguyễn Văn Thành
Keywords: An ninh phi truyền thống
Cách mạng công nghiệp
Lần thứ 4
Abstract: Bài viết lược sử các cuộc cách mạng công nghiệp và sản phẩm đặc trưng; nhấn mạnh về cơ hội và thách thức đến an ninh quốc gia từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại; nêu một số đặc điểm của an ninh phi truyền thống, nhận diện tình hình an ninh môi trường, ảnh hưởng trên thế giới và Việt Nam; một số vấn đề rút ra trong xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống xây dựng chiến lược tăng trưởng xanh
Issue Date: 2019
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 15 trang, pdf
Method: Kỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế: “An ninh môi trường ở Đông Nam Á trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái, xã hội”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Kỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế: “An ninh môi trường ở Đông Nam Á trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái, xã hội”
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.