Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57338
Title: Góp ý với luật Giao thông đường bộ sửa đổi các nội dung có tác động đến hoạt động thương mại giao nhận kho vận, dịch vụ logistics
Authors: Nguyễn Tương
Keywords: Giao nhận kho vận
Luật Giao thông đường bộ
Thương mại
Dịch vụ logistics
Giao thông đường bộ
Logistics
Abstract: Bài viết tập trung vào góp ý vấn đề chung liên quan đến tên gọi của dự luật, vào các nội dung của chương III, chương VI, điều 132, điều 135, điều 137 trong dự thảo luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) liên quan đến hoạt động thương mại giao nhận kho vận, dịch vụ logistics.
Issue Date: 2020-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 4 trang, pdf
Method: Hội thảo góp ý luật Giao thông đường bộ sửa đổi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin xây dựng pháp luật của VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.