Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57340
Title: Cần một chính sách quốc gia về an ninh môi trường
Authors: Vũ Cao Đàm
Keywords: Môi trường
An ninh môi trường
Chính sách quốc gia
Abstract: Bài viết liệt kê các sự kiện tiêu biểu về an ninh môi trường tại Việt Nam từ thập niên 90 đến tháng 6/2009, vấn đề an ninh môi trường ở Việt Nam và đề xuất cần một chính sách quốc gia an ninh môi trường thống nhất trên con đường CNH-HĐH và hội nhập quốc tế.
Issue Date: 2019
Type: Kỉ yếu
Extent: 7 trang, pdf
Method: Kỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế: “An ninh môi trường ở Đông Nam Á trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái, xã hội”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Kỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế: “An ninh môi trường ở Đông Nam Á trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái, xã hội”
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.