Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57343
Title: An ninh môi trường Đông Nam Á, một số thách thức và đề xuất giải pháp
Authors: Trần Hồng Hải
Keywords: Môi trường
An ninh môi trường
Đông Nam Á,
Thách thức
Đề xuất giải pháp
Abstract: Bài viết về an ninh môi trường và thách thức môi trường, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp đảm bảo an ninh môi trường ở Đông Nam Á.
Issue Date: 2019
Type: Kỉ yếu
Extent: 13 trang, pdf
Method: Kỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế: “An ninh môi trường ở Đông Nam Á trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái, xã hội”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Kỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế: “An ninh môi trường ở Đông Nam Á trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái, xã hội”
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.