Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57347
Title: Góp ý của Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam vào dự thảo luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)
Authors: Trần Chủng, Dương Đăng Huệ
Keywords: Luật Giao thông đường bộ
Hiệp hội các nhà đầu tư
Giao thông đường bộ
Việt Nam
Abstract: Bài viết góp ý về những vấn đề có tính nguyên tắc cụ thể: 1) Dự thảo luật chưa xác định đúng mối quan hệ giữa Luật Giao thông đường bộ với Luật PPP, do đó, dẫn đến sự chồng chéo và mâu thuẫn giữa hai Luật này với nhau; 2) Dự thảo Luật xác định không đúng thứ tự ưu tiên trong việc áp dụng các quy định của Luật này với Luật PPP. 3) Cần đảm bảo sự thống nhất trong việc sử dụng các thuật ngữ chuyên môn trong hai Luật. 4) Một số nội dung khác liên quan đến Điều 62, Điều 63.
Issue Date: 2020-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 4 trang, pdf
Method: Hội thảo góp ý luật Giao thông đường bộ sửa đổi
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin xây dựng pháp luật của VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.