Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57348
Title: Góp ý của Công ty quản lý khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vào dự thảo luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)
Authors: Công ty quán lý khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Keywords: Giao thông
Giao thông đường bộ
Luật Giao thông đường bộ
Abstract: Bài viết tập trung góp ý vào nội dung điểm b, khoản 4, điều 48; khoản 1 điều 49; điều 55; khoản 3 điều 56 và khoản 4 điều 88 trong thảo luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).
Issue Date: 2020-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 1 trang, pdf
Method: Hội thảo góp ý luật Giao thông đường bộ sửa đổi
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin xây dựng pháp luật của VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.