Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57364
Title: Báo cáo tình hình kinh tế xã hội Quý II và 6 tháng đầu năm 2020
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Kinh tế
Xã hội
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội
Quý II
6 tháng đầu năm
2020
Abstract: Báo cáo trình bày về tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và một số vấn đề về xã hội trong Quý II và 6 tháng đầu năm của Việt Nam
Issue Date: 2020
Type: Báo cáo
Extent: 49 trang, pdf
Method: Tổng cục Thống kê
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tổng cục Thống kê
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.