Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57377
Title: Du lịch trực tuyến và triển vọng phát triển của du lịch trực tuyến ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Anh Tuấn
Keywords: Du lịch trực tuyến
Triển vọng phát triển
Việt Nam
Abstract: Qua thu thập, phân tích số liệu và so sánh những tài liệu ở trong nước và quốc tế về tình hình, xu hướng và kế hoạch hành động liên quan đến phát triển du lịch trực tuyến, tác giả đưa ra nhận định về tình hình và khuyến nghị cho triển vọng phát triển du lịch trực tuyến ở Việt Nam.
Issue Date: 2020-09
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 14 trang, pdf
Method: Diễn đàn “Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020 và một số giải pháp” do Văn phòng Quốc hội tổ chức
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Diễn đàn “Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020 và một số giải pháp” do Văn phòng Quốc hội tổ chức
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.