Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57385
Title: Một số nhận xét đối với dự thảo luật Giao thông đường bộ
Authors: Nguyễn Minh Thảo
Keywords: Giao thông đường bộ
Giao thông
Luật Giao thông đường bộ
Đường bộ
Abstract: Bài viết tập trung góp ý vào nội dung điều 3, điều 102, điều 106, điều 116, điều 117, điều 118, điều 140, điều 141 và đề nghị bổ sung các quy định riêng về điều kiện kinh doanh cho loại vận tải cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải trong dự thảo luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)
Issue Date: 2020-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 14 trang, pdf
Method: Hội thảo góp ý luật Giao thông đường bộ sửa đổi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin xây dựng pháp luật của VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.