Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57390
Title: Một số vấn đề của dự thảo luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)
Authors: Bộ Giao thông vận tải, VCCI
Keywords: Giao thông đường bộ
Giao thông
Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)
Abstract: Nội dung phát biểu của Bộ Giao thông vận tải liên quan đến các nội dung trong dự thảo luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và giải trình góp ý của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam.
Issue Date: 2020-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 15 trang, pdf
Method: Hội thảo góp ý luật Giao thông đường bộ sửa đổi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin xây dựng pháp luật của VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.