Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57391
Title: Góp ý của phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) về Dự thảo Luật Giao thông đường bộ
Authors: Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
Keywords: Góp ý
Giao thông đường bộ
Dự thảo luật
Luật Giao thông đường bộ
Giao thông
Abstract: Một số góp ý của VCCI liên quan đến nội dung các điều 56, 59, 66, 81, 87, 109, điều 117 dự thảo, điều 118, điều 138, điều 140, điều 141, khoản 6 điều 106 của Dự thảo Luật Giao thông đường bộ.
Issue Date: 2020-05-19
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 17 trang, pdf
Method: Hội thảo góp ý luật Giao thông đường bộ sửa đổi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin xây dựng pháp luật của VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.