Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57416
Title: Báo cáo kết quả điều tra xã hội học: Thực hiện chính sách, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thời gian qua và một số nội dung liên quan đến Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Điều tra xã hội học
Hành chính
Xử lý vi phạm hành chính
Luật
Sửa đổi
Bổ sung
Thư viện Quốc hội
Abstract: Báo cáo ghi nhận kết quả điều tra dựa trên việc lắng nghe ý kiến, nhận xét và đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) trong thời gian gần đây thông qua ý kiến nhận xét, đánh giá của đại diện các nhóm đối tượng điều tra; thu thập ý kiến đóng góp của các nhóm đối tượng nói trên về một số nội dung dự kiến quy định trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC. Điều tra thực địa được tiến hành tại 6 tỉnh/thành phố chọn điểm (bao gồm: TP. Hà Nội; Nam Định; Hà Tĩnh; Quảng Bình; TP. Cần Thơ và Vĩnh Long), theo mẫu ngẫu nhiên, với số lượng 1.800 người tham gia. Phỏng vấn bằng bảng hỏi phương pháp chủ yếu của cuộc điều tra này kết hợp với các phương pháp khác như: nghiên cứu tài liệu, thống kê, phân tích, so sánh số liệu và tham vấn chuyên gia.
Issue Date: 2020-10
Type: Báo cáo điều tra xã hội học
Extent: 33 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.