Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57487
Title: Bảo đảm tiêu chuẩn và cơ cấu trong giới thiệu, lựa chọn nhân sự cấp ủy
Authors: Hồng Văn
Keywords: Tiêu chuẩn
Cơ cấu
Nhân sự cấp ủy
Abstract: Tài liệu đề cập đến những tiêu chuẩn và cơ cấu trong giới thiệu, lựa chọn nhân sự cấp ủy.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, odf
Method: Tạp chí Xây dựng Đảng số 5-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Xây dựng Đảng
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.