Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57489
Title: Môi trường chính trị tác động đến quản lý nhà nước
Authors: Nguyễn Quốc Sửu
Keywords: Môi trường
Chính trị
Quản lý nhà nước
Abstract: Lịch sử thế giới chứng kiến quá trình toàn cầu hóa diễn ra ngày càng sâu rộng. Quá trình này trong mỗi giai đoạn lại có một tốc độ khác nhau và tăng theo bước tiến của nhân loại. Dù vậy, đặt trong tương quan với hoạt động quản lý của Nhà nước (QLNN), việc phân chia này có thể tạo lập những phạm vi cần thiết đế thiết lập rõ môi trường chính trị trong nước và quốc tế.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Xây dựng Đảng số 5-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Xây dựng Đảng
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • XDDang5.20.Moi truong chtri tac dong den Qly nha nuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.