Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57493
Title: Kế hoạch công tác về hợp tác quốc tế trong loại bỏ cây thuốc phiện và phát triển cây thay thế
Keywords: Ma túy
Hợp tác quốc tế
Cây thuốc phiện
Cây thay thế
Abstract: Tài liệu đề cập đến sự cần thiết phải có một bước tiếp cận cân đối nhằm ngăn chặn việc trồng cây thuốc phiện ngày càng gia tăng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế đối với chương trình phát triển cây thay thế; phương pháp đổi mới và cải tiến đối với chương trình phát triển thay thế; tăng trưởng giám sát, đánh giá và trao đổi thông tin; các biện pháp hành pháp trong kiểm soát trồng cây thuốc phiện trái phép; các công việc tiếp theo.
Issue Date: 2008
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 10 trang, pdf
Method: Văn phòng trực thuộc phòng chống ma túy, Bộ Công an
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Văn phòng trực thuộc phòng chống ma túy, Bộ Công an
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.