Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57495
Title: Kế hoạch hành động về phòng chống sản xuất buôn bán và lạm dụng bất hợp pháp các chất kích thích dạng amphetamine và tiền chất của chúng
Keywords: Phòng chống
Chất kích thích
Buôn bán
Lạm dụng bất hợp pháp
Amphetamine
Tiền chất
Abstract: Tài liệu đề cập đến việc nâng cao nhận thức về các chất kích thích dạng Amphetamine (ATS); giảm thiểu nhu cầu đối với các chất ATS; cung cấp thông tin chính xác về ATS; hạn chế nguồn cung cấp ATS; tăng cường hệ thống kiểm soát đối với ATS và các tiền chất của chúng.
Issue Date: 2008
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 8 trang, pdf
Method: Văn phòng trực thuộc phòng chống ma túy, Bộ Công an
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Văn phòng trực thuộc phòng chống ma túy, Bộ Công an
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.