Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57518
Title: Luật về Lao động di cư và người lao động Philipines ở nước ngoài 1995
Authors: Nguyễn Quốc Hải (biên dịch)
Keywords: Luật
Lao động di cư
Người lao động
Philipines
Nước ngoài
1995
Abstract: Luật về lao động di cư và người lao động Philipines ở nước ngoài 1995 được Thượng viện và Hạ viện Philippines thông qua trong kì họp Quốc hội. Luật gồm 43 phần; kèm theo luật số 10022, luật sửa đổi luật số 8042 hay Luật về người lao động ở nước ngoài và người Philippines ở nước ngoài.
Issue Date: 2020-10
Type: Tài liệu dịch
Extent: 58 trang, pdf
Method: Cổng thông tin điện tử của Chính phủ Philipine
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Luật biên dịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.