Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57520
Title: Luật Bảo vệ anh hùng liệt sĩ của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Authors: Đỗ Thúy Hòa (biên dịch)
Keywords: Luật
Bảo vệ anh hùng liệt sĩ
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Abstract: Luật Bảo vệ anh hùng liệt sĩ của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thông qua tại Kỳ họp thứ 2 của Uỷ Ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Khoá XII, ngày 27 tháng 04 năm 2018. Luật gồm: 30 điều
Issue Date: 2020-10
Type: Tài liệu dịch
Extent: 14 trang, pdf
Method: Cổng thông tin điện tử của Hội đồng nhà nước, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: http://www.gov.cn/.
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Luật biên dịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.