Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57521
Title: Điều luật về Quản lý hợp tác dịch vụ lao động với nước ngoài của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Authors: Đỗ Thúy Hòa (biên dịch)
Keywords: Điều luật
Quản lý
Hợp tác
Dịch vụ lao động
Nước ngoài
Dịch vụ lao động với nước ngoài
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Abstract: “Điều luật về Quản lý Hợp tác dịch vụ lao động với nước ngoài” được thông qua tại Kỳ họp thường kỳ thứ 203 của Chính phủ, văn bản được công bố và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2012. Điều luật gồm: 6 chương, 53 điều.
Issue Date: 2020-10
Type: Tài liệu dịch
Extent: 23 trang, pdf
Method: Cổng thông tin điện tử của Hội đồng nhà nước, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: http://www.gov.cn/.
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Luật biên dịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.