Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57536
Title: Báo cáo kết quả Tọa đàm: “Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)”
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Báo cáo
Tọa đàm
Luật sửa đổi
Bổ sung
Suy giảm miễn dịch
HIV/AIDS
Abstract: Báo cáo tổng hợp các góp ý của chuyên gia về Luật Phòng, chống HIV/AISD theo các nhóm vấn đề như nguồn lực trong công tác phòng, chống HIV/AISD; tiếp cận thông tin của người nhiễm HIV, vấn đề xét nghiệm HIV/AISD,...
Issue Date: 2020-10
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 13 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.