Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57590
Title: Công nghệ khai thác dầu đá phiến
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Khai thác
Dầu đá phiến
Đá phiến dầu
Kerogen
Tổng luận
Abstract: Đề cập đến việc sản xuất dầu đá phiến từ đá phiến dầu và chuyển tải những khía cạnh khác nhau của sản xuất dầu đá phiến, với các chương đề cập đến (1) thành phần, tính chất, phân loại, trữ lượng đá phiến dầu; các thách thức đối với kinh tế-xã hội, môi trường, lợi ích kinh tế và hiệu quẩ từ đầu tư của ngành công nghiệp đá phiến dầu, (2) xử lý và khai thác đá phiến dầu, (3) chưng cất đá phiến dầu.
Issue Date: 2015-03
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 43 trang, pdf.
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 3-2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl3_2015. CN khthac dau da phien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.