Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57605
Title: Công văn số 8960/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về số liệu kết quả trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác đến ngày 20/10/2015
Authors: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Keywords: 8960/BNN-TCLN
Trồng rừng thay thế
Rừng
Abstract: Cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về số liệu kết quả trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác đến ngày 20/10/2015 liên quan đến công tác kiểm tra, chỉ đạo; tổng hợp kết quả rà soát tình hình chuyển mục đích sử dụng rừng và triển khai trồng rừng thay thế; một số tồn tại và nguyên nhân cùng một số giải pháp chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.
Issue Date: 2015-10-30
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 28 trang gồm phụ lục, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.