Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57614
Title: Thuốc trừ sâu sinh học hướng tới nền nông nghiệp bền vững
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Thuốc trừ sâu
Thuốc trừ sâu sinh học
An toàn thực phẩm
Tổng luận
Tổng luận
Abstract: Làm rõ tác động của việc sử dụng thuốc trừ sâu hóa học đến con người và môi trường, đã nêu bật lợi ích của thuốc trừ sâu sinh học, cũng như họat động nghiên cứu phát triển và thương mại hóa loại thuốc này. Sử dụng thuốc trừ sâu sinh học để tạo ra sản phẩm sạch, an toàn đối với sức khỏe cộng đồng và môi trường sẽ thúc đẩy sự phát triển của nền nông nghiệp bền vững.
Issue Date: 2015-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 46 trang, pdf.
Method: Tổng luận Khoa học Công nghệ và Kinh tế, số 6-2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vista.tl6_2015.Thuoc tru sau sinh hoc-NNg ben vung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 691,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.