Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57643
Title: Luật giao thông đường bộ Australia của Đặc khu hành chính Thủ đô Canberra
Authors: Bộ Công an (biên dịch)
Keywords: Luật
Giao thông đường bộ
Australia
Đặc khu hành chính
Thủ đô
Camberra
Đường bộ
Abstract: Luật giao thông đường bộ Australia của Đặc khu hành chính Thủ đô Camberra, có hiệu lực ngày 22 tháng 8 năm 2019; Đạo luật này nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng các quy tắc đường bộ thống nhất quốc gia trong ACT, để cung cấp các vấn đề khác liên quan đến an toàn và quản lý giao thông trên đường bộ và các khu vực liên quan đến đường và cho các mục đích khác.
Issue Date: 2020-07
Type: Tài liệu dịch
Extent: 46 trang, pdf
Method: Bộ Công an
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Công an
Appears in Collections:Phân quyền - Luật biên dịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.