Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57656
Title: Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011-2016.
Authors: Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Giám sát
Doanh nghiệp
Quốc hội
Khóa XIV
Kỳ 5
Cổ phần hóa
Description: Báo cáo tóm tắt Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011-2016 được trình ngày 26 tháng 5 năm 2018. Báo cáo nêu rõ kết quả thực hiện chương trình giám sát, tiến trình thực hiện giám sát trong giai đoạn tiếp theo,...
Abstract: Báo cáo tóm tắt Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011-2016 được trình ngày 26 tháng 5 năm 2018. Báo cáo nêu rõ kết quả thực hiện chương trình giám sát, tiến trình thực hiện giám sát trong giai đoạn tiếp theo,...
Issue Date: 2018-05-26
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 19 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 05 (Từ ngày 21/05/2018 đến ngày 15/06/2018)
Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 05 (Từ ngày 21/05/2018 đến ngày 15/06/2018)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9b6cef5e-0ad3-4399-bf1c-79547defa981.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.