Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57661
Title: Luật về kiểm soát và phòng chống HIV/AIDS của Lào
Authors: Nguyễn Nguyệt Ánh (biên dịch)
Keywords: Luật
Kiểm soát
Phòng chống
HIV/AIDS
Lào
HIV
AIDS
Abstract: Luật về kiểm soát và phòng chống HIV/AIDS của Lào được ban hành ngày 29/6/2010 gồm 12 chương, 71 điều.
Issue Date: 2020-10
Type: Tài liệu dịch
Extent: 30 trang, pdf
Method: Trang Công báo điện tử của Chính phủ Lào: http://laoofficialgazette.gov.la
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Luật biên dịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.