Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57663
Title: Luật các bệnh truyền nhiễm của Singapore
Authors: Nguyễn Nguyệt Ánh (biên dịch)
Keywords: Luật
Bệnh truyền nhiễm
Singapore
Abstract: Luật các bệnh truyền nhiễm của Singapore được ban hành năm 1976 và được sửa đổi năm 2003, Luật này liên quan đến kiểm dịch và phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm. Luật bao gồm: 8 phần, kèm theo 6 phụ lục
Issue Date: 2020-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 98 trang, pdf
Method: Cổng thông tin điện tử của Chính phủ Singapore: https://sso.agc.gov.sg
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Luật biên dịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.