Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57711
Title: Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ 2019
Authors: Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
Keywords: Báo cáo thường niên
Sở hữu
Sở hữu trí tuệ
Abstract: Tài liệu đưa ra chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ; hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ; công tác tiếp nhận, xử lý đơn sở hữu công nghiệp; bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp; đào tạo, tuyên truyền về sở hữu trí tuệ; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp; quản lý hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; hoạt động sở hữu công nghiệp tại địa phương.
Issue Date: 2019
Type: Sách
Extent: 112 trang, pdf
Method: Cục Sở hữu trí tuệ-vnipvietnam.gov
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • CSHTT_Bao cao thuong nien hoat dong so huu tri tue 2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.