Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57746
Title: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2005 của Việt Nam-đánh giá chất lượng điều hành kinh tế để thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân
Authors: Edmund Malesky
Keywords: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Năm 2005
Việt Nam
Chất lượng
Kinh tế
Kinh tế tư nhân
Abstract: Tài liệu đề cập báo cáo tóm tắt về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chín chỉ số cầu thành năng lực cạnh tranh; từ đó đưa ra kết luận.
Issue Date: 2005
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 112 trang, pdf
Method: Trung tâm WTO (VCCI)-PCI-https://pcivietnam.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO (VCCI)
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.