Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57749
Title: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2007 của Việt Nam - Đánh giá chất lượng điều hành kinh tế để thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân
Authors: Edmund Malesky
Keywords: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Việt Nam
Năm 2007
Chất lượng
Điều hành
Kinh tế
Kinh tế tư nhân
Abstract: Tài liệu giới thiệu chung và các kết quả của (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) PCI năm 2007; vai trò ý nghĩa của PCI trong việc hoạch định chính sách quốc gia.
Issue Date: 2007
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 119 trang, pdf
Method: Trung tâm WTO (VCCI)-PCI-https://pcivietnam.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO (VCCI)-PCI
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.