Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57756
Title: Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011–2016
Authors: Quốc hội
Keywords: Báo cáo tóm tắt
Giám sát
Thực hiện chính sách, pháp luật
Cải cách tổ chức bộ máy
Giai đoạn 2011-2016
Kỳ 04
Khóa XIV
Hành chính nhà nước
Description: Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2016 được Đoàn giám sát báo cáo Quốc hội ngày 25/10/2017.
Abstract: Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2016 được Đoàn giám sát báo cáo Quốc hội ngày 25/10/2017.
Issue Date: 2017-10-25
Type: Tài liệu tham khảo khác
Format: pdf
Extent: 9 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 04 (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 24/11/2017)
Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 04 (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 24/11/2017)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • c074931f-7b72-45cc-bcd6-eb37a0123b43.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 373,89 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.