Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57795
Title: Hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 về tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam
Authors: Vũ Hải Anh
Keywords: Tội đưa chất thải
Bộ luật hình sự 2015
Chất thải
Lãnh thổ Việt Nam
Abstract: Bài viết này trao đổi về các hành vi đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam theo quv định của Bộ luật Hình sự năm 2015, đồng thời phân tích việc áp dụng các quy định này, từ đó đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật hiện hành về tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật số 6 (339)-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.