Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57796
Title: Kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Thùy Dung
Keywords: Kiểm soát cạnh tranh
Nhãn hiệu
Biện pháp hành chính
Việt Nam
Cạnh tranh không lành mạnh
Abstract: Bài viết nêu lên những tồn tại, bất cập trong quy định của pháp luật Việt Nam về kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính và một số kiến nghị.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật số 6 (339)-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.