Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57828
Title: Vận dụng thẻ điểm cân bằng trong việc lựa chọn các sáng kiến trong kinh doanh
Authors: Phạm Thu Trang, Nguyễn Thị Ngọc Anh
Keywords: Thẻ điểm cân bằng
Sáng kiến
Kinh doanh
Abstract: Sáng kiến trong kinh doanh là nền tảng giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển thông qua việc tạo ra những lợi thế khác biệt giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và sẵn sàng thích ứng với những biến động của môi trường kinh doanh. Các nhà quản lý doanh nghiệp Việt Nam đã bước đầu quan tâm đến các sáng kiến trong kinh doanh, nhưng vẫn chủ yếu để phục vụ các mục tiêu ngắn hạn. Việc lựa chọn các sáng kiến phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp chưa được các doanh nghiệp quan tâm đúng mức. Trong phạm vi bài báo, nhóm tác giả vận dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng (BSC) để xây dựng quy trình 4 bước lựa chọn các sáng kiến kinh doanh nhằm tìm ra sáng kiến phù hợp với các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả kinh doanh trong dài hạn.
Issue Date: 2017-07-14
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.