Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57830
Title: Kinh nghiệm quản trị đại học ở một số nước và gợi ý tiếp tục hoàn thiện pháp luật về quản trị đại học ở Việt Nam
Authors: Vũ Thị Lan Anh
Keywords: Quản trị
Quản trị đại học
Đại học
Pháp luật
Việt Nam
Abstract: Trong khuôn khổ bài viết này, trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật quản trị đại học một số nước, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về quản trị đại học ở Việt Nam trong bối cảnh Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Giáo dục đại học đă được thông qua và bắt đầu triển khai trong thực tiễn.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ pháp luật số 7(340)-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.