Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57831
Title: Một số vấn đề lý luận về kinh doanh bất động sản du lịch và yêu cầu điều chỉnh pháp luật
Authors: Đoàn Văn Bình
Keywords: Kinh doanh
Bất động sản
Du lịch
Pháp luật
Abstract: Thị trường bất động sản du lịch tại Việt Nam đã hình thành và có bước phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Bài viết làm rõ một số vân đề lý luận về kinh doanh bât động sản du lịch và sự cần thiết phải điều chỉnh bằng pháp luật đối với hoạt động kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ pháp luật số 7(340)-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.